การขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่

การขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่

ภาพจากการประกวดภาพถ่าย “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์”

การขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่
(SDG Localization)

การขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่
(SDG Localization)

          การดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย นอกจากต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแล้ว ยังต้องมีการดำเนินการทั้งในระดับประเทศ ระดับชุมชุนและท้องถิ่น โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมคัดเลือกจังหวัดนำร่องในพื้นที่ 6 ภาคทั่วประเทศ กระจายตัวตามกลุ่มจังหวัด 4 ระดับการพัฒนา* และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทดลองจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

          *การจัดกลุ่มจังหวัดตามค่าดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด คำนวณจากข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Indicators) ในระดับจังหวัดที่ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ (มิติการพัฒนาคน
มิติ
สิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง มิติสันติภาพและความยุติธรรม และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา)

การจัดทำดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด (PDF)

          สศช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ในการดำเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้คัดเลือกจังหวัดนำร่อง 9 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 6 ภาคของประเทศ และกระจายตัวใน 4 กลุ่มระดับการพัฒนา ดังนี้

*ข้อมูลปี 2561

ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด

  • ดัชนีรวม
  • มิติ People
  • มิติ Prosperity
  • มิติ Planet
  • มิติ Peace
  • มิติ Partnership
  • รายชื่อจังหวัด

รายชื่อจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย

column 1column 2column 3column 4column 5
1. จังหวัดกระบี่17. จังหวัดนครนายก32. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา47. จังหวัดร้อยเอ็ด62. จังหวัดสระแก้ว
2. จังหวัดกาญจนบุรี18. จังหวัดนครปฐม33. จังหวัดพังงา48. จังหวัดระนอง63. จังหวัดสระบุรี
3. จังหวัดกาฬสินธุ์19. จังหวัดนครพนม34. จังหวัดพัทลุง49. จังหวัดระยอง64. จังหวัดสิงห์บุรี
4. จังหวัดกำแพงเพชร20. จังหวัดนครราชสีมา35. จังหวัดพิจิตร50. จังหวัดราชบุรี65. จังหวัดสุโขทัย
5. จังหวัดขอนแก่น21. จังหวัดนครศรีธรรมราช36. จังหวัดพิษณุโลก51. จังหวัดลพบุรี66. จังหวัดสุพรรณบุรี
6. จังหวัดจันทบุรี22. จังหวัดนครสวรรค์37. จังหวัดเพชรบุรี52. จังหวัดลำปาง67. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. จังหวัดฉะเชิงเทรา23. จังหวัดนนทบุรี38. จังหวัดเพชรบูรณ์53. จังหวัดลำพูน68. จังหวัดสุรินทร์
8. จังหวัดชลบุรี24. จังหวัดนราธิวาส39. จังหวัดแพร่54. จังหวัดเลย69. จังหวัดหนองคาย
9. จังหวัดชัยนาท25. จังหวัดน่าน40. จังหวัดพะเยา55. จังหวัดศรีสะเกษ70. จังหวัดหนองบัวลำภู
10. จังหวัดชัยภูมิ26. จังหวัดบึงกาฬ41. จังหวัดภูเก็ต56. จังหวัดสกลนคร71. จังหวัดอ่างทอง
11. จังหวัดชุมพร27. จังหวัดบุรีรัมย์42. จังหวัดมหาสารคาม57. จังหวัดสงขลา72. จังหวัดอุดรธานี
12. จังหวัดเชียงราย28. จังหวัดปทุมธานี43. จังหวัดมุกดาหาร58. จังหวัดสตูล73. จังหวัดอุทัยธานี
13. จังหวัดเชียงใหม่29. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์44. จังหวัดแม่ฮ่องสอน59. จังหวัดสมุทรปราการ74. จังหวัดอุตรดิตถ์
14. จังหวัดตรัง29. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์45. จังหวัดยะลา60. จังหวัดสมุทรสงคราม75. จังหวัดอุบลราชธานี
15. จังหวัดตราด30. จังหวัดปราจีนบุรี46. จังหวัดยโสธร61. จังหวัดสมุทรสาคร76. จังหวัดอำนาจเจริญ
16. จังหวัดตาก31. จังหวัดปัตตานี

การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่