โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริ

ความเป็นมา

           โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริ เป็นโครงการลูกของ “มูลนิธิพระดาบส” อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของสำนักพระราชวัง มูลนิธิพระดาบส และจังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 บนที่ดินราชพัสดุและที่ดินพระราชทาน รวม 475 ไร่ ที่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมี ดาบสอาสา ซึ่งคืออาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ และศิษย์พระดาบส คือนักเรียนที่มาศึกษาหาความรู้

ลักษณะการดำเนินงาน

           การดำเนินงานของโครงการลูกพระดาบส แบ่งตามลักษณะการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

           1. การเรียนการสอนศิษย์พระดาบส แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 7 หลักสูตรสำหรับผู้สมัครเพศชายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่ หลักสูตรวิชาช่างยนต์ หลักสูตรวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน โดยศิษย์พระดาบสจะต้องมีการเรียนหลักสูตรเตรียมช่างก่อนเป็นระยะเวลา
6 เดือนแล้วจึงเลือกวิชาเฉพาะทางจาก 7 หลักสูตรนี้ ส่วนหลักสูตรสำหรับผู้สมัครเพศหญิง ได้แก่ หลักสูตรเคหะบริบาล ซึ่งสอนเกี่ยวกับการดูแลเด็ก
คนชรา และผู้ป่วย ซึ่งจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง และเมื่อจบไปสามารถไปทำงานตามโรงพยาบาลและสถานบริบาลทั่วไปได้ โดย 8 หลักสูตรนี้จะเปิดรับผู้สมัครอายุตั้งแต่ 18-35 ปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา แต่มีความตั้งใจจริง มีศีลธรรม มีวินัย ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด และพร้อมที่จะศึกษาหาความรู้ โดยมีที่พัก อาหาร ให้ฟรีตลอดหลักสูตร 1 ปี

           2. กิจกรรมการเกษตร มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี วิชาความรู้สู่ชุมชน ซึ่งเมื่อฝึกอบรมเสร็จสามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพได้ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้ การประมง เช่น การเลี้ยงกุ้ง ปลาสลิด ปลานิล การปลูกไม้ทนสภาพดินเค็มรอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อความร่มรื่นและนำเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ เช่น ยูคาลิปตัส โพธิ์ทะเล การปลูกผักและไม้ผล เช่น ผักไฮโดรโปนิกส์ เพาะเห็ด การปลูกไม้ดอกเพื่อจำหน่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกไม้ประดับ การปลูกสมุนไพรเพื่อทำแปลงสาธิต และการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ ไก่ไข่ ไก่ชน

ที่มา:

  • https://mgronline.com/travel/detail/9600000099648#:~:text=%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E2%80%9D%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3,%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD.%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%20%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3