Executive Roundtable: ขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ คุณมีชัย วีระไวทยะ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ คุณ…

Continue Reading Executive Roundtable: ขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน

สภาพัฒน์ร่วมจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ณ ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นการผลึกกำลังร่วมกันระห…

Continue Reading สภาพัฒน์ร่วมจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

สศช. ลงพื้นที่ อบต. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพื่อหารือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายพินิจ ด้วงพิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษ…

Continue Reading สศช. ลงพื้นที่ อบต. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพื่อหารือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

สศช. ร่วมกับคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF 2019)

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (High-Level …

Continue Reading สศช. ร่วมกับคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF 2019)

สศช. หารือผู้ประสานงาน UN ร่วมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบจากโควิด-19 และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกองศึกษาและวิจัยเชิงยุทธศาสตร…

Continue Reading สศช. หารือผู้ประสานงาน UN ร่วมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบจากโควิด-19 และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย

รัฐบาลจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เร่งขับเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) มีมติเห็นชอบร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สำหรับประเทศไทยและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ โดยมอบหมายให้สำนักงานสภาพั…

Continue Reading รัฐบาลจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เร่งขับเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน