ไฟล์นิทรรศการก้าวพอดี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน