นิทรรศการ Online ในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตอนที่ 1 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

ตอนที่ 2 อนาคตเด็กด้อยโอกาส กับการศึกษาไทยในระดับท้องถิ่น

ตอนที่ 3 โรงเรียน อบจ เชียงราย

ตอนที่ 4 สานฝัน มอบโอกาสให้กับเด็ก “ด้อยโอกาส”

ตอนที่ 5 โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์ จังหวัด พัทลุง

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาด้านกีฬาสู่อาชีพ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ NICSE MODEL รร. นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นวัตกรรมการจัดการศึกษาส่งเสริมด้านอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

นวัตกรรมในด้านการเสริมสร้างปัญญาและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย เทศบาลตำบลปริก

อบต.ไร่โคก กับการดำเนินโครงการน้ำประปาท้องถิ่นดื่มได้