ความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 6 ประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 
(Great Mekong Subregion: GMS)

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS)

ความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น (MJ-CI)

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) 

ความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)