กองทุนแสงอาทิตย์ (Solar Fund)

แนวคิดของการจัดตั้งกองทุนแสงอาทิตย์มีที่มาจาก พระครูวิมลปัญญาคุณ จากวัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี ริเริ่มนำโซลาร์เซลล์มาใช้ในวัดเพื่อลดค่าใช้จ่าย และหยิบยกประเด็นเรื่องพลังงานทดแทนมาประยุกต์ในการสอนนักเรียน ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์. (2557) กลายเป็นศูนย์อบรมโซล่าร์เซลล์ให้แก่ประชาชนทั่วไป และเป็นต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชน วัด ที่ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ โรงเรียนศรีแสงธรรม. (2563). ซึ่งแนวคิดการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ห่างไกลได้ขยายความร่วมมือไปสู่ภาคประชาชน โดยจัดตั้งเป็นกองทุนแสงอาทิตย์ (Thailand Solar Fund) ซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศในนามคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) เครือข่ายภาคประชาสังคม ด้านศาสนา ด้านการพัฒนาเด็ก ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 Greenpeace Thailand. (2561). โดยได้ดำเนินการระดมทุนและเปิดรับบริจาคเพื่อนำไปจัดซื้อโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียน โรงพยาบาลทั่วประเทศ ชุมชน และสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นการผลักดันและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานสะอาดที่ช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายรับให้แก่ประชาชนหากสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในระยะต่อไป

โครงการช่วงแรกของกองทุนแสงอาทิตย์ ได้ดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี และโรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร โดยจะติดตั้งแห่งละ 30 กิโลวัตต์ในระบบออนกริด หรือระบบที่ไม่ใช้แบตเตอรี่สำรองแต่ยังเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานให้กับโรงพยาบาล ด้วยเงินที่จะขอรับบริจาคจากประชาชนรวมทั้งสิ้น 7.7 ล้านบาท ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม Green News. (2561). ซึ่งกำลังการผลิตดังกล่าวช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 200,000 บาทต่อปีและยาวนานถึง 25 ปีตามอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ Greenpeace Thailand. (2563) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการขยายผลไปสู่การระดมทุนเพื่อบริจาคติดตั้งโซลาร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

ที่มา:

ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์. (2557). “พระครูวิมลปัญญาคุณ” ต้นแบบผู้สร้างโรงเรียนพลังงานเพื่อชาติ. สืบค้นจาก https://mgronline.com/daily/detail/9570000149104

โรงเรียนศรีแสงธรรม. (2563). โซลาร์เซลล์โรงพยาบาล. สืบค้นจาก https://acsst.wordpress.com/2020/06/11/solar-monk-2/

Greenpeace Thailand. (2561). เครือข่ายประชาชนเปิดตัวกองทุนแสงอาทิตย์เพื่อความเป็นธรรมด้านพลังงาน. สืบค้นจาก https://www.greenpeace.org/thailand/press/3260/thailand-solar-fund/

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม Green News. (2561).ภาคประชาชนรวมตัวจัดตั้ง ‘กองทุนแสงอาทิตย์’ เปิดรับบริจาค-ติดตั้ง ‘โซลาร์เซลล์’ หลังคารพ. ค้นจาก  https://greennews.agency/?p=18238

Greenpeace Thailand. (2563). กองทุนแสงอาทิตย์ยอดบริจาคทะลุเป้าสู่โรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งที่7. สืบค้นจาก https://www.greenpeace.org/thailand/press/10971/climate-phra-phok-klao-solar-hospital/