You are currently viewing การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

           บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรน้ำมีความยั่งยืนและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของปริมาณทรัพยากรน้ำและเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานการบริหารจัดการน้ำทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการจัดตั้งคณะทำงานและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการประเมินความเสี่ยงและระบุปัญหาในการบริหารจัดการน้ำ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ

           สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำภายในองค์กรประกอบด้วย 1) การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า (Water Saving) ด้วยหลักการ 3R ได้แก่ Reduce ลดปริมาณน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นในกระบวนการผลิต Reuse หมุนเวียนน้ำคอนเดนเสทมาใช้ซ้ำและเพิ่มจำนวนรอบน้ำหมุนเวียนในระบบหล่อเย็น และ Recycle นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ผ่านระบบ Water Reverse Osmosis 2) การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำ (Water Innovation) ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตต่อหน่วยผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล และร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำร่องโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำร้อยละ 15 ภายในปี 2563 และ 3) ความรับผิดชอบในการใช้น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต (Water Stewardship) โดยประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในส่วนของแผนการบริหารจัดการน้ำนอกองค์กรได้ใช้แนวทาง 2Ws ได้แก่ การจัดการน้ำเพื่อชุมชน (Water Related to Community) และการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน (Water Conservation) อาทิ โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง ที่นำกระสอบพลาสติกแบบมีปีกมาใช้เป็นวัสดุในการจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กับชุมชน

           ผลการดำเนินการในปี 2562 ด้านการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้น้ำจืดลงร้อยละ 8 ต่อตันการผลิตเมื่อเทียบกับปีฐานในปี 2556 เหลือปริมาณการใช้น้ำจืด 1.97 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2.02 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการควบคุมและการจัดการน้ำก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก อาทิ การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก การตรวจติดตามคุณภาพน้ำอย่างทันทีก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกพร้อมกับมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับ ทำให้บริษัทฯ สามารถนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด ด้านการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำ บริษัทสามารถนำน้ำจืดจากหน่วยการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลมาทดแทนการใช้น้ำจืดได้จำนวน 8.99 ล้านลูกบาศก์เมตร และด้านความรับผิดชอบในการใช้น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต ผลิตภัณฑ์จำนวน 3 เกรดผลิตภัณฑ์ได้การรับรองเครื่องหมาย Water Footprint จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผลิตภัณฑ์จำนวน 94 เกรดผลิตภัณฑ์ได้รับการประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO 14046 นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้น้ำจืดต่อหน่วยการผลิตลง ร้อยละ 10 ของการดำเนินธุรกิจปกติ (เมื่อเทียบกับปีฐานในปี 2556)

ที่มา: รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 

https://www.pttgcgroup.com/th/reports/integrated-sustainability-reports