You are currently viewing การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12  มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว       

             ที่ประชุมฯ ได้หารือถึงแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับประเด็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเห็นพ้องร่วมกันว่าควรมุ่งเน้นการทำให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน/นักศึกษามากขึ้น มุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 (Transformative Mindset for 21st Century) และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนในการกำหนดหลักสูตรการศึกษา

             นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้หารือถึงแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย (Collaborative Platform) ของสภาเด็กและเยาวชนเข้ากับภาคีอื่นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยเด็กและเยาวชนสู่นโยบายระดับประเทศให้มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังเห็นพ้องร่วมกันว่าจะต้องเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายเด็กและเยาวชนควบคู่กันไปด้วย โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือทำให้เกิดการคิดและจัดทำนโยบายที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยเด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมและกำหนดทิศทางด้วยตนเอง โดยอาจเริ่มต้นจากประเด็นหลักสูตรการศึกษา สิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางเพศ

             สำหรับการดําเนินการในขั้นถัดไป สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันศึกษารายละเอียดการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ SDGs เพิ่มเติม รวมทั้งแนวทางการจัดทํานโยบายสาธารณะโดยเด็กและเยาวชนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

***********************

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sdgs.nesdc.go.th

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

12 มกราคม 2566