You are currently viewing การประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและการพัฒนา<br>ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

       เมื่อวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พร้อมด้วย นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สศช. และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและการพัฒนา (Economic and Development Review Committee: EDRC) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) เพื่อพิจารณารายงานการสำรวจเเละประเมินสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2566 (Economic Survey of Thailand 2023) ณ สำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยได้รับเกียรติจากท่านธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เข้าร่วมกล่าวคำเปิดในการประชุมด้วย

       การประชุม EDRC ถือเป็นการประชุมสำคัญที่มีองค์คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก OECD ในการให้ความคิดเห็นต่อร่างรายงาน Economic Survey ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักของโครงการ Maintaining a Sound Economic Policy through the Second Economic Survey ภายใต้โครงการความร่วมมือ Country Programme (CP) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ OECD ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ รวมทั้งทบทวนประเด็นความท้าทายต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศในระยะต่อไป
 
       ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศช. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ และผู้แทนจาก OECD พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ประเด็นความท้าทายด้านต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้ไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ทั้งนโยบายการเงินและการคลัง การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพการผลิต และการส่งเสริมเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและเป็นธรรมโดยเฉพาะการดูแลแรงงานนอกระบบ  การยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการปรับปรุงระบบความคุ้มครองทางสังคม (Social safety net) นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังได้นำเสนอแนวทางการเตรียมการเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์  ตามที่ประเทศไทยได้กำหนดไว้ภายในปี 2565 โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมกลไกในการส่งเสริมการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon pricing) ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green innovation) และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ทั้งนี้ ทีมผู้จัดทำรายงานของ OECD และ สศช. ยังได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ไทยเข้าถึงองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของ OECD นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามความก้าวหน้าและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https://bit.ly/3B7Gtpp
 
ภาพ/ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ