You are currently viewing การประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565

          เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

          ในการประชุมฯ ได้มีการหารือกันถึงประเด็นสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบทบาทของคณะอนุกรรมการฯ ที่เห็นควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง (หรือการนำกลับมารีไซเคิล) ความหลากหลายทางธรรมชาติและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง และการลดก๊าซเรือนกระจก ขณะที่ แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเรียนรู้จากกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความชัดเจนและครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะได้มีการหารือในรายละเอียดในการประชุมครั้งถัดไป  

***********************

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sdgs.nesdc.go.th

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

24 พฤษภาคม 2565