You are currently viewing การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565

          เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว           

        ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน (Youth Collaborative Platform) แบบเปิดกว้าง รวมทั้งมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันและสอดประสานกันเพื่อให้เกิดการเสริมแรงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนซึ่งกันและกัน

        นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคม ประสานงานร่วมกับฝ่ายเลขานุการ เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักสูตรการเรียนและการใช้เวลาว่างนอกคาบเรียนของเด็กและเยาวชน ตลอดจนกลไกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนต่อไป 

***********************

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sdgs.nesdc.go.th

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

24 พฤษภาคม 2565