You are currently viewing การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565

       ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565 ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย .ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

       ที่ประชุมฯ ได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในประเทศที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน และได้หารือถึงแนวทางการนำเรื่อง SDGs เข้ามาบูรณาการในหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีศักยภาพให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน

       นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้มอบหมาย สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคม จัดทำข้อเสนอในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา ให้สอดคล้องกับ SDGs ให้มากขึ้น รวมถึงแนวทางการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าควรเริ่มหารือและผลักดันการดำเนินกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SDGs ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อนำไปพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อื่นต่อไป

***********************

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sdgs.nesdc.go.th

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

23 มิถุนายน 2565