You are currently viewing การประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงาน JDS

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงานคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (The 12th Working Group Meeting of Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) เพื่อหารือถึงโครงการความร่วมมือที่อยู่บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยเป็นการจัดประชุมต่อเนื่องจากการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 13 แผนงาน IMT-GT โดยนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการ สศช. ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมร่วมกับ ดร. ซูฮานา บินตี มูฮัมหมัด ซาเลห์ ผู้อำนวยการกองวางแผนยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซีย พร้อมด้วยนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สศช. และผู้แทนหน่วยงานของไทยและมาเลเซีย เข้าร่วมประชุมด้วย ประมาณ 70 คน

ที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลความคืบหน้าในการยกร่างแผนปฏิบัติการ JDS ฉบับที่ 2 (ปี 2563-2583) ซึ่งจะสอดรับกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของไทย และ Shared Prosperity Vision: SPV) ของมาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วยโครงการความร่วมมือ 7 สาขา โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานตามบริเวณแนวชายแดนซึ่งมีความคืบหน้าโดยลำดับ อาทิ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง โครงการเมืองต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมทางเทคนิคร่วมเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกทั้งสองแห่ง และนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ณ จังหวัดสงขลา และรัฐเกดะห์ เป็นต้น ในขณะที่โครงการในสาขาความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการลงทุน (ธนาคารอิสลาม) เกษตร และสาธารณสุข ได้เปิดประเด็นการหารือเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แผนงาน JDS มีความครอบคลุมในทุกมิติการพัฒนาและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้กำหนดช่วงเวลาในการจัดทำแผนปฏิบัติการ JDS ฉบับที่ 2 ให้แล้วเสร็จเพื่อใช้สำหรับรายงานต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 แผนงาน JDS ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 ต่อไป