You are currently viewing <strong>การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน</strong>

         เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการอาเซียน จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการเร่งรัดการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมร่วมกับนายอาร์เซนิโอ บาลิซาคัน รัฐมนตรีว่าการสำนักงานด้านการพัฒนาและเศรษฐกิจแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และมีนายเกา กิม ฮอน เลขาธิการอาเซียน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรัฐมนตรี/ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม

         ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนฯ ได้มีการหารือกันถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานและแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของภูมิภาคอาเซียน โดยยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 2030 และหลักการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังอีกทั้งยังได้รับทราบผลของการประชุมอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหน่วยงานด้านการวางแผนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของ SDGs รวมถึงการนำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างนโยบาย โครงการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการวางแผนระดับประเทศ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs ร่วมกันในระดับภูมิภาค

         นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเน้นย้ำถึงการส่งเสริมการลงทุนที่มีความครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 และในช่วงทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง  ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมพลังของภาคีเครือข่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนายั่งยืนเพื่อสนับสนุนการบรรลุ SDGs

         ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDGs ของไทย รวมถึงประเทศที่สมาชิกอาเซียนควรมุ่งเน้นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความยากจนของภูมิภาค ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการผลักดันและกำหนดทิศทางของ SDGs ให้มากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการแบ่งปันและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานด้านการวางแผนพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนและเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุน SDGs รวมทั้งยังได้ยกตัวอย่างโครงการสำคัญที่ไทยได้ดำเนินการ เช่น โครงการโคล้านครอบครัว โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (TPMAP) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่แข็งแกร่งของประเทศไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ สามารถติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยได้ที่ sdgs.nesdc.go.th

***********************

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

31 มีนาคม 2566