ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม
https://bit.ly/3ohuajO
คู่มือการประเมินสถานะการดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs
https://bit.ly/3v6yXbD
รายงานความก้าวหน้าเชิงลึก (2559-2563) โดย สศช. https://bit.ly/3Mxw76x
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ https://bit.ly/3OkkYpt
SDG Indicators Metadata https://bit.ly/3Oqz1Ka
ข้อมูลความเชื่อมโยง SDG Target และ Y1
https://bit.ly/3vkPk4F