นิทรรศการในงานก้าวพอดี 2565 (ออนไลน์) ของการประปาส่วนภูมิภาค