การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SDGs

การมีส่วนร่วม

ภาพจากการประกวดภาพถ่าย “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์”

มิติไหนใน SDGs ที่คุณคิดว่าสำคัญมากที่สุด

Share Your SDGs Story

SDGs Story