You are currently viewing การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานด้าน Circular Design ณ บริษัท เซ็นต์หลุยส์พลาส-โมล์ด จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บริษัท Qualy Design)

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และอนุกรรมการ ฯ พร้อมด้วย นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางสาวศศิธร พลัตถเดช ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายอธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิดด้านความยั่งยืนที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นการออกแบบเชิงนิเวศ (eco-design) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ณ บริษัท พลาสโมล์ด จำกัด (บริษัท Qualy Design) โดยบริษัทมีการดำเนินงานผ่านโครงการสำคัญ ดังนี้

  1. โครงการ Net Free Seas ที่ทำการรับซื้อแห อวนที่ชำรุดจากชาวประมง มาพัฒนาเป็นวัตถุดิบในการผลิตของตกแต่งบ้านรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดมลภาวะอันเกิดจากแหอวนที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเล และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการ
  2. โครงการ “วน” เป็นโครงการที่รับซื้อขยะพลาสติกจากชุมชนเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าชนิดใหม่ เพื่อช่วยยืดวงจรชีวิตของพลาสติกเหล่านี้ให้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า
  3. โครงการรีไซเคิลขยะจากขวด PET ซึ่งเป็นพลาสติกคุณภาพดีที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้ง ซึ่งจะช่วยลดการใช้วัตถุดิบที่สกัดจากน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ รวมทั้งช่วยลดภาระในการกำจัดของเสีย
  4. โครงการรวบรวมฝาขวดน้ำพลาสติกจากโครงการ Precious Plastic Bangkok เป็นการนำวัตถุดิบจากฝาขวดน้ำพลาสติกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

          ผลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้คณะอนุกรรมการ ฯ และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขยะหรือของเสียจากพลาสติกมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทดแทนการใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้ว ยังได้สอดแทรกความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้ได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพื่อสื่อสารให้คนทุกวัยรับทราบความสำคัญของแหล่งที่มาของวัสดุที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มธุรกิจ องค์กรทางสังคม และภาคประชาชน ในการปรับทัศนคติในการผลิตและบริโภค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

***********************

ท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดข่าวการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานด้าน Circular Design ณ บริษัท เซ็นต์หลุยส์พลาส-โมล์ด จำกัด