เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD (TH2OECD)

หัวข้อเอกสาร
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการประชุม 31 พ.ค. 66pdf_icon
แบบฟอร์มการประเมินความพร้อมตามกรอบ OECDexcel
กรอบการพิจารณาการเป็นสมาชิก OECDpdf_icon
เอกสารประกอบการประชุม 31 พ.ค. 66 (FAQ)pdf_icon
ระเบียบวาระการประชุมpdf_icon
แบบลงทะเบียนpdf_icon
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ TH2OECD
OECD Framework for the consideration of prospective memberspdf_icon
รายละเอียดโครงการ Country Programme ระยะที่ 1pdf_icon
รายละเอียดโครงการ Country Programme ระยะที่ 2pdf_icon
Legal Instrument
Declaration on International Investment and Multinational Enterprisespdf_icon
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and Related Documentspdf_icon
Codes of Liberalisation of Capital Movementspdf_icon
(Reservation) Codes of Liberalisation of Capital Movementspdf_icon
Codes of Liberalisation of Current Invisible Operationspdf_icon
(Reservation) Codes of Liberalisation of Current Invisible Operationspdf_icon
Recommendation on Principles of Corporate Governancepdf_icon
Recommendation on Principles for Internet Policy Makingpdf_icon
Recommendation on Good Statistical Practicepdf_icon

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กปร.)

โทรศัพท์ : 0-2280-4085 ต่อ 4531,4540,4542
E-mail : thuttai@nesdc.go.th, kittisak.l@nesdc.go.th, warasiri@nesdc.go.th