ข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์

ภาพจากการประกวดภาพถ่าย “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์”

ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐก […]

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ […]

สภาพัฒน์ได้ร่วมประชุมหารือกับทุกภาคส่วนใน จ.นราธิวาส นำ […]

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและส […]

Thailand’s SDG Roadmap

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไ […]

บทความที่น่าสนใจ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนา […]

ASEAN กับ SDGs

          UNESCAP ได้ทำการวิเคราะห์ภาพรวมความก้าวหน้าใน […]

          โรงเรียนมีชัยพัฒนา หรือโรงเรียนไม้ไผ่ หรือที่ […]

          ชุมชนหัวอ่าวเป็นชุมช […]