เอกสารที่เกี่ยวข้อง

       ภาพรวมโครงการ

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Country Programme ระยะที่ 2 ​
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Country Programme ระยะที่ 2 ​

Thailand Country Programme Phase 2

ความสำคัญของโครงการ

ชื่อโครงการและหน่วยงานรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Country Programme ระยะที่ 2

ประกอบด้วย 20 โครงการ ใน 4 สาขาความร่วมมือหลัก ดังนี้

สาขาความร่วมมือที่ 1 หลักธรรมาภิบาล

Reinforcing Anti-corruption Framework

สำนักงาน ป.ป.ช.

Strengthening Integrity Policies at Subnational Level

สำนักงาน ก.พ.ร.

Promoting Open and Connected Government

สำนักงาน ก.พ.ร.

Strengthening Public Service Leadership and Capability in the Central Government of Thailand

สำนักงาน ก.พ.

Strengthening Development Co-operation

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

Preparing for the government of the future: Strengthening government agility and transformation capacity for a citizen-centred public sector in Thailand

สำนักงาน ก.พ.ร.

Advancing Statistical Practices

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สาขาความร่วมมือที่ 2 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน

Strengthening regulatory reform and
the implementation of
good regulatory practices

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Enhancing Competition Framework

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

Maintaining a Sound Economic Policy through the Second Economic Survey

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Deepening Collaboration to Promote Responsible Business Conduct (RBC)

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Boosting Productivity

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Supporting Reforms in the State-Owned Enterprises (SOEs) Sector

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สาขาความร่วมมือที่ 3 ความครอบคลุมทางสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Improving the Quality of
Education Statistics

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Developing Modern Teachers

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Developing Skill Strategy in Thailand

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงแรงงาน
กระทรวง อว.

สาขาความร่วมมือที่ 4 การฟื้นฟูสีเขียว

Enabling Clean Energy Financing and Investment Mobilisation

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Advancing Sustainable Infrastructure Programme in Thailand

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Supporting STI strategy for carbon neutrality and transitions

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ Country Programme ระยะที่ 2

Thailand Country Programme
Coordination and Monitoring

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ