ความก้าวหน้าโครงการภายใต้
Country Programme ระยะที่ 1

ภาพจากการประกวดภาพถ่าย “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์”

OECD ได้จัดลำดับความสำคัญประเด็นความร่วมมือในโครงการ Country Programme ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 4 เสาหลัก ได้แก่
1) ธรรมาภิบาลภาครัฐและความโปร่งใส (Governance & Transparency)
2) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน (Business Climate & Competitiveness)
3) ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
4) การเติบโตอย่างทั่วถึง (Inclusive Growth)

ธรรมาภิบาลภาครัฐและความโปร่งใส

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
ความสามารถในการแข่งขัน

ประเทศไทย 4.0

การเติบโตอย่างทั่วถึง

Cover