ความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 6 ประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 
(Great Mekong Subregion: GMS)

เอกสารDownload
สรุปความเป็นมากรอบ GMSpdf_icon
Press Release การประชุมระดับรัฐมนตรี กรอบ GMS ครั้งที่ 24pdf_icon
Socioeconomic Impact of COVID-19 on Migrant Workers in Cambodia, LAO People's Democratic Republic, Myanmar and Thailandpdf_icon
Final Report on Thailand’s Regional Cooperation and Integration Initiatives and Their Implications on Thailand’s Developmentpdf_icon
THE GREATER MEKONG SUBREGION 2030 AND BEYOND INTEGRATION, UPGRADING, CITIES, AND CONNECTIVITYpdf_icon

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

เอกสารDownload
สรุปภาพรวมของแผนงาน IMT-GTpdf_icon
Press Release การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 27 แผนงาน IMT-GTpdf_icon
Press Release การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 13 แผนงาน IMT-GTpdf_icon

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) 

เอกสารDownload
สรุปความเป็นมากรอบ APECpdf_icon
สรุปผลการประชุม VIEC-2pdf_icon

ความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

เอกสารDownload
สรุปความเป็นมากรอบ OECDpdf_icon
MDCR Report (2018) Vol.1pdf_icon
MDCR Report (2018) Vol.2pdf_icon
MDCR Report (2018) Vol.3pdf_icon
Thailand Economic Assessment 2020pdf_icon
Making Thailand’s services sector more competitive through international tradepdf_icon
Thailand’s education system and skills imbalances: Assessment and policy recommendationspdf_icon

ความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น (MJ-CI)

เอกสารDownload
สรุปความเป็นมากรอบ MJ-CIpdf_icon
Press Release การประชุมร่วม รมต.-เอกชน MJ-CI ครั้งที่ 13pdf_icon

คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS)

เอกสารDownload
สรุปภาพรวมของแผนงาน JDS ไทย – มาเลเซียpdf_icon
Press Release การประชุม JDS ครั้งที่ 12pdf_icon