ยินดีต้อนรับสู่งานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
(A Bright Leap Forward 2022: Transforming Thailand towards Sustainable Growth)
ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2565
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการก้าวพอดี 2565

นิทรรศการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโดยภาคส่วนต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการที่ร่วมมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการที่หลากหลาย ทั้งในระดับนโยบายและการนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่

หน่วยงานที่ร่วมจัดงานนิทรรศการก้าวพอดี 2565

ร่วมสนับสนุนโดย

ศิลปะดิจิทัลอาร์ต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.
ระดับอุดมศึกษา
เล่มรวมผลงาน

VTR แนะนำงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 280 4085 ต่อ 6414, 6421 และ 6415
E-mail: sdgs@nesdc.go.th