นิทรรศการ Online ในงานก้าวพอดี 2565
พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2565 ของ ปตท.

มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

VDO เรื่อง ARUN PLUS ผู้นำด้านระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และสุขภาพมูลค่าสูง

VDO เรื่อง MAKE IT HAPPEN ด้วยนวัตกรรมจาก “พลังงาน” สู่ “สุขภาพ”

VDO เรื่อง กลุ่ม ปตท. ร่วมมือภาคเอกชน "40 CEOs + จับมือ รวมใจ พาไทยรอด วิกฤติ โควิด 19“

VDO เรื่อง หน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End to End) กลุ่ม ปตท.

VDO เรื่อง ลมหายใจเดียวกัน EP.1-2

มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง
มีศักยภาพสูง และ สามารถแข่งขันได้

VDO เรื่อง นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม EP.1-3


VDO เรื่อง ชุมชนยิ้มได้ขับเคลื่อนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้ อย่างยั่งยืน

VDO เรื่อง โครงการวังจันทร์วัลเลย์ เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

VDO เรื่อง ลมหายใจเพื่อน้อง EP.1-2

VDO เรื่อง Café Amazon for Chance

มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Artwork เรื่อง 3P Decarbonization Pathway

VDO เรื่อง ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้

VDO เรื่อง ลมหายใจเพื่อเมือง

VDO เรื่อง ทราบแล้วเปลี่ยน

มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

VDO เรื่อง VISTEC ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า

VDO เรื่อง PTT Group Model School (STEEM+4E)

VDO เรื่อง Restart Thailand