นิทรรศการ Online ในงานก้าวพอดี 2565
พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2565 ของ ปตท.

มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

VDO เรื่อง ARUN PLUS ผู้นำด้านระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และสุขภาพมูลค่าสูง

VDO เรื่อง MAKE IT HAPPEN ด้วยนวัตกรรมจาก “พลังงาน” สู่ “สุขภาพ”

มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง
มีศักยภาพสูง และ สามารถแข่งขันได้

VDO เรื่อง นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม EP.1-3

EP.1 นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.

EP.2 “Smart Farming” ที่สร้างรอยยิ้มได้

EP.3 มาร์เก็ตเพลสยุคนี้อยู่ที่ไหนก็ทำได้


VDO เรื่อง ชุมชนยิ้มได้ขับเคลื่อนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้ อย่างยั่งยืน

VDO เรื่อง โครงการวังจันทร์วัลเลย์ เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

VDO เรื่อง ลมหายใจเพื่อน้อง EP.1-2

EP.1 ลมหายใจเพื่อน้อง

EP.2 ลมหายใจเพื่อน้อง ขอบคุณนักวิ่ง PTT Virtual Run

VDO เรื่อง Café Amazon for Chance

มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

VDO เรื่อง ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้

VDO เรื่อง ลมหายใจเพื่อเมือง

Artwork เรื่อง 3P Decarbonization Pathway

มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

VDO เรื่อง VISTEC ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า