หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ SDGs

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ SDGs

ศูนย์เรียนรู้ผู้ใหญ่กฐิน เป็นการต่อยอดการดำเนินงานจากไร่นาสวนผสม สู่การสร้างพื้นที่ต้นแบบโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

สภาพัฒน์จัดเวที Kick Off การขับเคลื่อน SDG LAB พื้นที่ขยายผล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคความเท่าเทียมทางสังคม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อน SDG LAB พื้นที่ขยายผล จังหวัดสมุทรสงคราม” ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อขยายพื้นที่การขับเคลื่อน SDG LAB ที่มีวุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นกลไกบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 โดยมีนางสาววรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม และสำนักงานฯ ได้รับเกียรติจากนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกล่าวต้อนรับ การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน ประกอบด้วย วุฒิอาสาธนาคารสมอง ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน

การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อน SDG LAB จังหวัดสมุทรสงคราม ที่รวมพลังจากเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่ง สศช. จะทำหน้าที่หนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน ทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้ การเชื่อมประสานหน่วยงานภาคีภายนอก รวมทั้งร่วมติดตามและให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน SDG LAB จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวุฒิอาสาธนาคารเป็นกลไกเชื่อมต่อการทำงานในระยะต่อไป

การขับเคลื่อน SDGs กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

งานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเสวนาในเวทีเสวนา “การขับเคลื่อน SDGs กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13” งานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 สรุปได้ ดังนี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป็นแผนกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ 5 ปี เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยอาศัยหลักการและแนวคิด 4 ประการ ประกอบด้วย
(1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” (Resilience) (3) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และ (4) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศของเป้าหมายการพัฒนา ผ่านการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP for SDGs) พร้อมทั้งสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ SEP for SDGs แก่คนทุกระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและการพัฒนาเครือข่ายการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบรรลุ SDGs ให้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) และสามารถสื่อสารให้ประชาคมโลกรับรู้ว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้บนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้บรรลุเป้าหมาย โดยเชื่อมโยง SDGs เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้กลายเป็นเรื่องเดียวกัน รวมถึงเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและมีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันอย่างแท้จริง

คู่มือตัวชี้วัดผลลัพธ์การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนด้วยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จัดทำโดย คณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงและลดความเหลื่อมล้ำ หอการค้าไทย

คู่มือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

Handbook on the Promotion of International Development Projects based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy

จัดทำโดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

หญิงแว้ง

กะนิง-จุฑามณี หามะ นายก อบต. หญิงคนแรกของตำบลแว้ง จ.นราธิวาส ผู้สร้างอาชีพและระบบสวัสดิการดูแลคนทุกวัย และเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอด 16 ปี

บทความโดย The Cloud

จดหมายข่าวอุดมศึกษา ฉบับที่ 579 วันที่ 12 เมษายน 2564

สารคดีเทิดพระเกียรติชุด "สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา"

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติชุด “สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา”

ตอน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ

ตอน “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รร.ต.ช.ด.ค็อกนิสไทยฯ”

ร่วมกันสร้างวิถีพอเพียง

       ผลการจัดงานก้าวพอดี (A Bright Leap Forward) Open House การนำใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

          มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 1,500 ราย ประกอบด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง ผู้บริหาร สศช. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ชุมชนท้องถิ่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิอาสาธนาคารสมอง สถาบันการศึกษาทั้ง โรงเรียน มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เจ้าหน้าที่ สศช. และ มพท. โดยประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ…

          ความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด มีดังนี้
1) ชุมชนมีทุนที่มีศักยภาพ ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความสามัคคี ทำงานแบบมีส่วนร่วม
2) มีภาคีเครือข่ายการดำเนินงานที่หลากหลาย ทั้งภายใน และภายนอกชุมชน…

เรื่องเล่าจากพื้นที่

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานสาธารณสุขที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าการซ่อมแซมสุขภาพ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกระตุ้นให้ชาวบ้านตระหนักว่า “ไม่มีใครจะดูแลเราได้ดี เท่ากับตัวเราดูแลตัวเอง” การใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่…

          พื้นที่ที่ราบหุบเขาใน ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ห่างจากชายแดนประเทศสาธรณรัฐเมียนมาร์เพียงแค่ 6 กิโลเมตร มีหมู่บ้านเล็กๆ ของชนเผ่าอาข่าและลาหู่ที่อพยพเข้ามาอาศัยเมื่อปี พ.ศ. 2474 หรือ 88 ปีที่แล้ว คือ บ้านโป่งไฮและบ้านนาโต่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกชาและพืชไร่ ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง มีฐานะยากจน ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ภาครัฐจึงได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 ที่หมู่บ้านโป่งไฮ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ เพื่อทำงานด้านการข่าว และติดต่อประสานงานกับชุมชน…

จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

การบรรยายเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย น.ส.จินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการ สศช. ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

เรื่องเด่น

Download E-Book ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง