You are currently viewing รัฐบาลจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เร่งขับเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
       คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) มีมติเห็นชอบร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สำหรับประเทศไทยและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ โดยมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดของแผนการขับเคลื่อนฯ โดยเฉพาะการผนวกการขับเคลื่อน SDGs ให้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด
 
      เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 521 สศช. ได้มีการประชุม กพย. ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมและมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือถึงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน SDGs และการขับเคลื่อน SDGs ร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ
 
       ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไทยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุ SDGs ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยมีกรอบแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย (1) การสร้างการตระหนักรู้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจในหลักการ SDGs เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น (2) การบูรณาการเชื่อมโยง SDGs กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถสะท้อนการขับเคลื่อน SDGs ได้ในคราวเดียวกัน (3) การมีกลไกการขับเคลื่อน SDGs ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน (4) การจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน/การพัฒนาเพื่อบรรลุ SDGs โดยจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมกับการบรรลุเป้าในแต่ละพื้นที่ (5) ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโดยภาคีการพัฒนา อาทิ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคีระหว่างประเทศ และ (6) การติดตามประเมินผลผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงลึกของ SDGs กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ในการนี้ เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ภายใต้ กพย. ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (4) คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกหลักในการแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อน SDGs ไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ
 
      พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ และการทดลองจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลตัวชี้วัดในทุกมิติที่มีข้อมูลพร้อมในระดับจังหวัดเป็นเครื่องบ่งชี้สถานการณ์การพัฒนา
 
      นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDGs ที่ได้ดำเนินการมา อาทิ การดำเนินงานขับเคลื่อน SDGs ในเวทีนานาชาติ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบ 3 ปี และรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานในระยะต่อไป
 
      ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมฯ มีข้อสั่งการให้ สศช. จัดทำรายละเอียด Thailand’s SDGs Roadmap โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ประสานและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการกับ สศช. และสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ในอนาคต รวมทั้งมอบหมายให้เร่งรัดจัดทำร่างคำสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ภายใต้ กพย. เพื่อเสนอตามขั้นตอน ต่อไป
 
 
ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กปร.)
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี