You are currently viewing รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ด้านเศรษฐกิจ) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ดาโตะ ซรี มุสตาปา บิน โมฮัมเหม็ด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ด้านเศรษฐกิจ) เข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ กระทรวงการคลัง โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการและหารือร่วมกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อาทิ โครงการถนนเชื่อมโยงด่านสะเดาบูกิตกะยูฮิตัม โครงการศึกษาการเชื่อมต่อสตูล-เปอร์ลิส และการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกทั้งสองแห่ง รวมทั้งยังได้หารือในประเด็นการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาร่วมพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS) และความร่วมมือภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสินค้าและบุคคล (FoC in CIQ) โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยและมาเลเซีย ในอันที่จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT ของไทย ได้เรียนเชิญ ดาโตะ ซรี มุสตาปา บิน โมฮัมเหม็ด เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงาน IMT-GT ในเดือนกันยายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กปร.)

22 เมษายน 2565