You are currently viewing สภาพัฒน์ประเดิมพื้นที่นำร่องสำหรับขับเคลื่อน SDGs ระดับพื้นที่ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ดร.จริญญา สายหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ถึงแนวทางความร่วมมือที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องสำหรับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่ โดยมีนายธมน เล็กปรีชากุล เจ้าหน้าที่ด้านการข้อมูลและการรายงานผลจากสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย ร่วมภารกิจการลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย
          การหารือมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่ต้องการจะขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกิดผลลัพธ์ตามแนวทาง SDGs ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ประโยชน์จากการผสานพลังจากภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ มาร่วมกันดำเนินงานและเสริมพลังซึ่งกันและกันโดยอาจเริ่มต้นจากประเด็นความท้าทายที่เร่งด่วนในพื้นที่ก่อน อาทิ ความยากจน สาธารณสุข และการศึกษาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด ซึ่งมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานที่ประชุมฯ ในช่วงครึ่งวันเช้า และระดับเทศบาลโดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมฯ ในช่วงบ่าย ได้แจ้งตอบรับเข้าร่วมเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ พร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการให้เป็นพื้นที่นำร่อง
*******************
กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ