You are currently viewing สภาพัฒน์จัดเวทีเสวนาหลัก ในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

         สภาพัฒน์จัดเวทีเสวนาหลัก ในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน       

         ประธานอนุกรรมการฯ ภายใต้ กพย. ทั้ง 4 คณะ เน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเดินหน้าประเทศ

           เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในเวทีเสวนาหัวข้อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ในงาน “ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2565 
 
           หัวข้อเสวนาดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเสวนาฯ ประกอบด้วย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธานอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ 
 
           ผู้ร่วมเสวนาได้สะท้อนถึงบทบาทและมุมมองต่อการขับเคลื่อน SDGs ในช่วงที่ผ่านมาและแผนที่จะดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ซึ่ง ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมเนื่องจากจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อน SDGs กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ หลักการของ 17 เป้าหมายหลักด้านการพัฒนาของโลกภายใต้ SDGs และหลักการของ 13 หมุดหมายการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน จึงต้องอาศัยกลไกการทำงานในเชิงบูรณาการมารองรับ 
 
           ภายหลังจบงานเสวนาดังกล่าว ประธานอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ และ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการขับเคลื่อน SDGs ของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มากกว่า 40 หน่วยงานที่มาร่วมจัดแสดงในงานก้าวพอดี 2565 
 
           สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีกำหนดจัดงานก้าวพอดี 2565 ภายใต้หัวข้อพลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทยให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างทั่วถึง โดยประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย (1) 9 เวทีเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดนำพาประเทศไทยก้าวสู่ความยั่งยืน (2) นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน SDGs ของภาคส่วนต่าง ๆ มากกว่า 30 บูธ (3) การแสดงเวทีกลางแจ้งเพื่อสะท้อนถึงการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่ม (4) เวทีเสวนาย่อยแบ่งปันประสบการณ์การลงมือทำในเรื่อง SDGs จากผู้ปฏิบัติจริง และ (5) การนำเสนอผลงานศิลปะด้วยเทคนิค Digital Art ในหัวข้อการพลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดกำหนดการและกิจกรรมต่าง ๆ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/นิทรรศการก้าวพอดี-2565
 
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ