You are currently viewing สภาพัฒน์จับมือภาคีเครือข่าย 40 องค์กร จัดงาน “ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”<br>รวมพลังจากทุกภาคส่วนเดินหน้า SDGs ไทยให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย
         
          เมื่อวันที่ 22 – 25 กันยายน 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย 40 องค์กรจัดงานก้าวพอดี 2565 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อให้เกิดการรับรู้เรื่องผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย รวมทั้งแนวทางดำเนินงานเรื่อง SDGs ที่จะเกิดขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยตลอดช่วง 4 วันของการจัดงานฯ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน
 
          งานก้าวพอดี 2565 ได้มีการจัดเวทีเสวนาใน 9 หัวข้อ ซึ่งมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดการขับเคลื่อนSDGs ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมมากกว่า 50 คน ทั้งนี้ ในช่วงกล่าวเปิดงานฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่าง SDGs กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่จะต้องก้าวเดินไปด้วยกันและการสร้างความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย SDGs ได้ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
 
          ในขณะเดียวกัน ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้ง 4 วันได้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน SDGs จำนวนมากร่วมจัดแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนา ซึ่งได้ทำให้สาธารณชนได้ทราบและเข้าใจถึงการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นโอกาสสำคัญที่ได้เชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ดำเนินการ SDGs ได้หารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติระหว่างผู้จัดนิทรรศการด้วยกัน
 
          นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การเสวนาเวทีย่อย 5 เวที การจัดแสดงและพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ร่วมส่งผลงานประกวดในหัวข้อ “พลิกโฉมประเทศ ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” และการจัดการแสดงเวทีกลางแจ้ง “Inclusive Space and Thailand in 2030: Music For All” ของกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้ต้องขัง/อดีตผู้ต้องขัง ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่อง SDGs มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งโอกาสที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมกิจกรรมต่าง ๆ ของงานก้าวพอดี 2565 ย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube ของสภาพัฒน์ หรือทางเว็บไซต์ sdgs.nesdc.go.th และช่อง YouTube SDGs Thailand 
 
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ