You are currently viewing สภาพัฒน์ร่วมจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ณ ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นการผลึกกำลังร่วมกันระหว่างองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” หรือ Sufficiency for Sustainability เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสังคมของการมีส่วนร่วม ที่ทุกคนได้มีโอกาสสร้างอนาคตประเทศไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้ดำเนินการผลักดันให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายในปี 2573 โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีต่อจากนี้ที่เป็น “ทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง” หรือ Decade of Action ซึ่งจะต้องอาศัยทั้ง “ความร่วมมือ” และ “การลงมือทำ” จากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างไทยให้ยั่งยืนอย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โดยในงาน TSX 2020 สภาพัฒน์ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการ “ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) และผลการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืนตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งผลการดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสภาพัฒน์และ Japan International Cooperation Agency (JICA) ในการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ภายใต้ชื่อโครงการ Thailand Future City Project (TFCP) ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในจังหวัดเชียงราย น่าน พิษณุโลก ขอนแก่น ชลบุรี และกระบี่ โดยงาน TSX 2020 ได้มีผู้จัดแสดงทั้งจากบริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจชุมชน และองค์กรพัฒนาสังคมต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมาก ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป