You are currently viewing <strong>สภาพัฒน์ร่วมหารือการจัดทำแผนการขับเคลื่อน SDGs จังหวัดกาฬสินธุ์</strong>

       เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำโดย ดร.จริญญา สายหยุด รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค พร้อมด้วย นางสาวพจนาพร กริชติทายาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายพันธสิทธิ เจริญพาณิชย์พันธ์ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2566ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ เข้าร่วมการประชุมกว่า 80 คน

       ที่ประชุมฯ ได้รับทราบถึงผลการลงพื้นที่ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ของผู้แทนจาก สศช. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยได้ตกลงร่วมกันที่จะให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบสำหรับการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม และสร้างความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

       ขณะเดียวกันที่ประชุมฯ ยังได้หารือเกี่ยวกับร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สศช. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ควรจะคำนึงถึงความสอดคล้องกับข้อมูลตามรายงานตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้พิจารณาเพิ่มการบรรจุโครงการของหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ไว้ในแผนการขับเคลื่อน SDGs ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะทำให้แผนฯ สามารถบูรณาการการแก้ไขในประเด็นที่เป็นความท้าทายเร่งด่วนในระดับพื้นที่ได้มากขึ้น อาทิ ปัญหาความยากจน สาธารณสุข และการศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับฟังข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะนำไปปรับใช้กับแผนการขับเคลื่อน SDGs ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปัจจุบันและการจัดทำแผนการขับเคลื่อน SDGs ดังกล่าวในอนาคต

       โครงการที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีแผนจะดำเนินการให้เกิดความยั่งยืนภายใต้แผนการขับเคลื่อน SDGs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาทิ โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการยุติธรรมสร้างสุขลดความเหลื่อมล้ำ จะมีการใช้กลไกคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อน SDGs จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการติดตามและประเมินผล

*******************

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

26 เมษายน 2566