You are currently viewing สภาพัฒน์ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ SDGs แก่บุคลากรด้านการศึกษาและผู้นำชุมชนท้องถิ่น

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “BCG และ SDGs กับงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้นำชุมชนท้องถิ่นกว่า 100 คนเข้าร่วมรับฟัง

          ดร.ธัชไท ได้เน้นย้ำถึงหลักคิดเรื่องความยั่งยืนและความสำคัญของบทบาทมหาวิทยาลัยที่มีต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งนี้ การบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรการเป็นอาจารย์และผู้นำพัฒนาท้องถิ่นมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยมี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ในช่วงเช้า ขณะที่การเสวนาในช่วงบ่ายจัดขึ้นในหัวข้อเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนงานพัฒนาท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยต้นแบบ” โดยมี รศ.ดร.ผณินทรา ธีรนนท์ และ ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ร่วมเป็นวิทยากร

ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่

https://www.facebook.com/100001048107966/videos/562387788622947/

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ