You are currently viewing สศช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

             เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ประสานงานหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งในระดับเป้าหมายหลัก (Goals) และเป้าหมายย่อย (Targets) เข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 120 คน
             ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึงการนำหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงการดำเนินงาน (Act) มาใช้ในการขับเคลื่อน SDGs ของไทย เพื่อทำให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
             ในระหว่างการประชุมฯ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน SDGs ได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนประเด็นความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนแนวทางการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับที่สหประชาชาติกำหนด สศช. จะดำเนินการประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับ SDGs ของไทยอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป
***********************
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sdgs.nesdc.go.th
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ