You are currently viewing สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ SDGs ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

          สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากทั่วประเทศ โดยผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ (SDG Localization) จำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 ถ่ายทอดสดผ่านระบบประชุมทางไกลและสื่อสังคมออนไลน์ที่ facebook.com/DporDesign

          การประชุมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อน SDGs จากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จิ๊กซอว์ความสำเร็จของประเทศไทยยั่งยืน” ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในหัวข้อ “การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ดร.จริญญา สายหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สศช. ในหัวข้อ “ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่” ดร.อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนา โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในหัวข้อ “การติดตามและประเมินการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่” คุณสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ “การขับเคลื่อน SDGs ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากมุมอมท้องถิ่น” และ ดร.พีรดา ภูมิสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรการและกลไกกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในหัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผ่านการส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ”

          การประชุมฯ ที่จัดขึ้น นอกจากจะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในระดับพื้นที่แล้ว ยังถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่ได้นำไปสู่การเปิดพื้นที่เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้าน SDGs ในระดับพื้นที่โดยตรงอีกด้วย รวมไปถึงช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับการสนับสนุน SDGs ในอนาคตต่อไป

          ผู้ที่สนใจสามารถรับชมบันทึกการประชุมฯ ย้อนหลังและเอกสารการประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://sdgs.nesdc.go.th/การประชุมเชิงปฏิบัติกา/ หรือที่ www.youtube.com/c/SDGsThailand นอกจากนี้ หากมีโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ สามารถส่งเนื้อหาและสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ดังกล่าวมาได้ที่ sdgs@nesdc.go.th หรือ https://bit.ly/3JcEbYo  เพื่อที่ สศช. จะได้คัดเลือกและนำมาเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ sdgs.nesdc.go.th ต่อไป