You are currently viewing สศช. ร่วมกับ พม. ขับเคลื่อน SDG-5

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 5 กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN WOMEN) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

          การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันระดมความเห็นในระดับเป้าหมายย่อย (Target) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 (พ.ศ. 2564 – 2573) ที่ประชุมได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวชี้วัด และจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนระดับเป้าหมายย่อย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จ และความท้าทาย ในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ สศช. ยังได้ร่วมบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อการขับเคลื่อน SDGs เป้าหมายที่ 5 (พ.ศ. 2564 – 2573) และการขับเคลื่อน SDG เป้าหมายที่ 5 ระดับเป้าหมายย่อย (Target) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำแผนฯ ต่อไปด้วย