You are currently viewing สศช. ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส หารือทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนสู่จังหวัดยั่งยืน

สภาพัฒน์ได้ร่วมประชุมหารือกับทุกภาคส่วนใน จ.นราธิวาส นำโดยนางพาตีเมาะ สะดียามูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ นางวีนัส นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส โดยมีหน่วยงานในระดับจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาเข้าร่วม โดยจังหวัดนราธิวาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องเพื่อขับเคลื่อน SDGs เป็นไปตามมติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกระดับใน 5 มิติการพัฒนา (5P) ได้แก่ มิติการพัฒนาคน (People) มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace) และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)

ในการขับเคลื่อน SDGs เชิงพื้นที่ สศช. ได้จัดทำดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด ประกอบด้วย 24 ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม 5 มิติการพัฒนา สะท้อนสถานะปัจจุบันของ SDGs ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการประชุมหารือฯ ได้อภิปรายประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะมิติการพัฒนาคน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาที่สำคัญที่สุด ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาการศึกษา และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยการพัฒนาคนจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองของเส้นทางอาชีพให้หลากหลายและสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ปรับปรุงการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การประมง รวมถึงปศุสัตว์แบบดั้งเดิมให้เป็นการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่สามารถยกระดับคุณภาพและราคาให้สูงขึ้นได้

อย่างไรก็ดี ปัญหาความมั่นคงยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาพื้นที่นราธิวาส รวมถึงปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ ป่าสาคู ป่าชายเลนที่ต้องการแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ที่เน้นการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ จะเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ได้ โดยในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันผลักดันกลไกการขับเคลื่อน SDGs ให้ครอบคลุมทุกระดับ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs และนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม