You are currently viewing สศช. ลงพื้นที่ อบต. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพื่อหารือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายพินิจ ด้วงพิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สศช. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ ณ อบต. บ้านไร่ โดยมีหน่วยงานในระดับจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วม โดย อบต. บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกคัดเลือกเพื่อนำร่องขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ ตามมติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้เกิดการพัฒนาระดับท้องถิ่นในทุกระดับทั้ง 5 มิติการพัฒนา (5P) ซึ่งได้แก่ มิติการพัฒนาคน (People) มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace) และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)

ในการหารือประกอบด้วยประเด็นสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงรูปแบบ กลไก และความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ โดย สศช. ได้นำเสนอดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัดโดยใช้ข้อมูลที่มีการจัดเก็บในระดับจังหวัด จำนวน 24 ตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม ทาง อบต. บ้านไร่ อาจต้องมีการจัดเก็บในระดับท้องถิ่นเพิ่มเติมในบางตัวชี้วัด นอกจากนี้ การประชุมได้หารือถึงจุดเด่นของพื้นที่ ซึ่งจะสามารถส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับพื้นที่ อบต. บ้านไร่ มีความสามัคคีของบุคลากรท้องถิ่นและประชาชนในระดับที่สูง รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น การให้ความสำคัญในการพัฒนาคนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับการดำเนินงานในอนาคต หน่วยงานในพื้นที่มีความเห็นควรในการจัดทำข้อมูลในรูปแบบ metadata เพื่ออธิบายคำนิยามเกี่ยวกับ SDGs รวมทั้งนำเสนอให้มีการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานสนับสนุนเพื่อรับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด รวมถึงชี้แจงข้อมูลที่ยังไม่มีแล้วจำเป็นที่จัดเก็บพร้อมกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ