You are currently viewing สศช. หารือร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมสร้าง “ห้องเรียน SDGs”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ด้วยพลังเด็กและเยาวชน โดยมี นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองเลขาธิการ สศช. ร่วมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ นายมีชัย วีระไวทยะ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และนางสุวรรณี คำมั่น และผู้แทนจากบริษัทเอกชนที่มีแนวคิดในการส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ อาทิ เบทาโกร ซีพี เอสซีจี มิตรผล บางจาก และโตโยต้า และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคประชาสังคม อาทิ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สวทช. และ สำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการพัฒนา “ห้องเรียน SDGs” ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง สศช. จะร่วมดำเนินการกับภาคีเครือข่าย Youth-in-Charge Initiative และมูลนิธิมีชัยพัฒนา โดยมีภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง สศช. จะเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงนโยบายสาธารณะ โดยห้องเรียน SDGs จะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ Online Learning Platform เพื่อทุกคนสามารถเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่และทุกสถานการณ์ คาดว่าจะสามารถเผยแพร่เพื่อให้ได้เรียนรู้โดยทั่วกันได้ในช่วงต้นปี 2564