You are currently viewing สศช. เดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือกับ OECD ด้านความยั่งยืน ผ่านการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง การเปลี่ยนผ่านสีเขียวที่ครอบคลุมในประเทศไทย

          เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 สศช. ร่วมกับศูนย์การพัฒนาแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre) จัดการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง การเปลี่ยนผ่านสีเขียวที่ครอบคลุมในประเทศไทย โดยมี นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Ms. Sara Rezoagli, Deputy Head of the Delegation of the European Union to Thailand และ Mr. Federico Bonaglia, Deputy Director, OECD Development Centre พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐของไทย OECD สหภาพยุโรป (EU) และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพฯ และผ่านระบบประชุมทางไกล ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Jyri Järviaho เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังการประชุมหารือดังกล่าวด้วย

          การประชุมหารือเชิงนโยบายฯ ครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสีเขียวที่ครอบคลุมและเป็นธรรม โดยแบ่งการหารือออกเป็น 3 ช่วง และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมอภิปราย ได้แก่ (1) การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และการส่งเสริมทักษะแรงงานและนโยบายทางสังคม โดยผู้แทนกระทรวงแรงงาน และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (2) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการป้องกันทางสังคม โดยผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง และ (3) บทบาทของความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสีเขียวที่ครอบคลุม โดยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ OECD EU และสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์และสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสีเขียวที่ครอบคลุมและยั่งยืนจากประเทศต่าง ๆ อาทิ นโยบายการจ้างงานที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มาตรการป้องกันทางสังคม และมาตรการทางการเงินเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
 
          สำหรับผลการหารือนี้ DEV จะนำไปประกอบการจัดทำรายงานเชิงนโยบาย ภายใต้โครงการ Policy Dialogue on “Transforming Asian Economies: Towards Shared Gains” ที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับประเทศไทยในการพัฒนาการผลิตและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสีเขียวที่ครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวนโยบายของไทย โดยเฉพาะด้านการจ้างงาน การรับมือกับการเปลี่ยนผ่าน และการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่จะช่วยให้ไทยสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสีเขียวได้อย่างครอบคลุม ยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
          ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการ สศช. ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ภาครัฐจะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ โดยการประชุมหารือครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของไทย รวมถึงการดำเนินโครงการ Country Pgrogramme ระยะที่ 2 ระหว่างไทยกับ OECD ในสาขาความร่วมมือด้านความครอบคลุมทางสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์ และสาขาความร่วมมือด้านการฟื้นฟูสีเขียว ที่มี สศช. เป็นหน่วยงานประสานหลักของโครงการฯ นอกจากนี้ ยังกล่าวแสดงความชื่นชมหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความร่วมมือกับ OECD มาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และเน้นย้ำว่าการหารือในวันนี้ถือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของไทยในการมีส่วนร่วมกับ OECD รวมถึงการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้กับการพัฒนาประเทศและยกระดับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศไทยเข้าใกล้การเป็นสมาชิก OECD มากยิ่งขึ้น และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
 
          สำหรับความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ Country Programme ระยะที่ 2 ได้ที่ bit.ly/44Ofv2n และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย ได้ที่ bit.ly/45OiXLG
 
ข่าว :  กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี