You are currently viewing สศช.​ ร่วมขับเคลื่อน SDGs กับภาควิชาการ ชูประเด็นเชิงรุก สร้างงานวิจัยตอบโจทย์ชุมชน

26 ตุลาคม 2564 | กรุงเทพฯ – สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดย ดร. ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมงานเสวนา Pre-Forum Thailand Sustainable Development: Setting the Scene จัดโดย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การเสวนาครั้งนี้ เป็นการหารือแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ของไทย โดยเฉพาะในภาควิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ในช่วงหนึ่งของการเสวนาฯ ดร.ธัชไท ได้กล่าวถึงบทบาทของภาคการศึกษา ที่ควรปรับให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยต้องยึดโยงกับความต้องการของชุมชนและคนในพื้นที่ โดยภาคการศึกษาควรมีหลัก “AAA” หรือ ต้องเป็น

1. Active Partner ทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเทศ
2. Action-based Recommendation ทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและเพื่อแก้ปัญหาสังคม
3. Area-based Implementation สร้างกลไกวิชาการระดับพื้นที่ เพื่อโดยใช้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชุมชน ในขับเคลื่อนพื้นที่สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/ihpp.thailand/?ref=page_internal
https://www.hfocus.org/content/2021/11/23577