นิทรรศการ Online ในงานก้าวพอดี 2565
พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2565 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

ภาครัฐระบบเปิด โปร่งใส และสร้างการมีส่วนร่วม

ภาครัฐทันสมัย บริการถูกใจ ประชาชน

รวมกฎหมายและระเบียบ Work from Home

E-Books

ถอดบทเรียนในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19

การเพิ่มขีดความสามารถภาครัฐเพื่อรองรับความท้าทายใหม่