งานก้าวพอดี 2564

งานก้าวพอดี 2564 ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน

ขอเชิญร่วมรับฟังเวทีเสวนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย ในงานก้าวพอดี 2564 ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2021: Resilient and Sustainable Growth) ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2564 ผ่านทาง Zoom Webinar และ Facebook Live (https://www.facebook.com/DPorDesign/)

โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมการเปิดตัวรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563 ที่นำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินการ ตลอดจนอุปสรรคและความท้าทายในการดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs ของประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action) รวมทั้งร่วมรับชมผลงานการขับเคลื่อน SDGs จากภาครัฐ และภาคีเครือข่ายผ่านทางเว็บไซต์ “ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” (https://sdgs.nesdc.go.th)

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ shorturl.at/rwADT 

กำหนดการก้าวพอดี 2564