นิทรรศการออนไลน์ในงานก้าวพอดี 2565 โดย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มธุรกิจการเงิน

AIS
THCOM
KBANK
SCB

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

BCP
EGAT
EGCO
ESSO
GPSC
IRPC
OR
PTTEP
SPRC
PTT
Thaioil
RATCH

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

Unilever
Double A
Dow
GC
GGC
SSI

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

ดอยคำ
Ajinomoto
ThaiNamthip

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง

กลุ่มบริการ

กลุ่มอื่น ๆ

SCG
Saint-Gobain
TTA
TEI