เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ภาพจากการประกวดภาพถ่าย “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์”

          การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในปัจจุบันประชากรโลกกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมือง
ทำให้ระบบขนส่งสาธารณะและพลังงานหมุนเวียนมีความสำคัญเพิ่มขึ้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาทาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
อาทิ การสร้างงานแบบใหม่ และส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ดังนั้น การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และการลงทุนในนวัตกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นแนวทางสำคัญเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ประชากรโลกกว่า 4 พันล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ซึ่งกว่าร้อยละ 90 เป็นประชากรในประเทศกำลังพัฒนา ดังนั้นการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลจึงมีความสำคัญเพื่อก่อให้เกิดหลักประกันในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งการส่งเสริมนวัตกรรม
และการเป็นผู้ประกอบการ

ที่มา: สหประชาชาติ

เป้าหมายย่อย 9.1

          พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ยั่งยืนและมีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

สัดส่วนของประชากรชนบทที่อาศัยอยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจากถนนที่สามารถใช้งานได้ทุกฤดู

          ปริมาณผู้โดยสาร และสินค้าที่ขนส่งจำแนกตามรูปการขนส่ง

เป้าหมายย่อย 9.2

                ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและภายในปี พ.ศ. 2573 ให้เพิ่มส่วนแบ่งของภาคอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ    โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศและให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

          (ก) สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มผลผลิต (Manufacturing
value added: MVA) ต่อ GDP และ (ข)​ MVA ต่อหัวประชากร

          สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตต่อการจ้างงานรวมทั้งหมด

เป้าหมายย่อย 9.3

          เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งเชื่อมโยงผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

          สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดเล็กต่อมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมทั้งหมด

          สัดส่วนของอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีการกู้ยืมหรือมีวงเงินที่ธนาคารให้กู้ยืม

เป้าหมายย่อย 9.4

          ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศภายในปี พ.ศ. 2573

          ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยมูลค่าเพิ่ม

เป้าหมายย่อย 9.5

          เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้ภายในปี พ.ศ. 2573
มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจำนวนผู้ทำงานวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐและเอกชน

9.5.1 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

          สัดส่วนนักวิจัย (เทียบเท่ากับการทำงานเต็มเวลา)
ต่อประชากร 1,000,000 คน

เป้าหมายย่อย 9.A

          อำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น ในประเทศกำลังพัฒนาผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยีและด้านวิชาการให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก

          การสนับสนุนระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการทั้งหมด
(ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)
และกระแสความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการอื่น (OOF)
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมายย่อย 9.B

          สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่นำไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

          สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง
และระดับกลาง ต่อมูลค่าเพิ่มรวมทั้งหมด

เป้าหมายย่อย 9.C

          เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมุ่งจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายในปี พ.ศ. 2563

          สัดส่วนของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่
อนที่ จำแนกตามเทคโนโลยี

Case Study

Case study – SDG 9

          โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติทั่วโลก
เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้า การจ้างงาน และกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสู่สังคม อย่างไรก็ดี กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพของมนุษย์และสัตว์เป็นจำนวนมาก … อ่านเพิ่มเติม

7
12

Case study - SDG 13

          โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER) เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศด้วยความสมัครใจ โดยสามารถนำปริมาณการลดหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการรับรอง ที่เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศได้ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพัฒนาโครงการที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) กำหนด…. อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ