You are currently viewing เลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและออสเตรเลีย

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. และนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ (H.E. Dr. Angela Macdonald) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและออสเตรเลีย 

     ในการหารือครั้งนี้ เลขาธิการ สศช. ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจของไทย ซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่มีปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบทำให้เกิดการชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นการค้าการลงทุนระหว่างไทยและออสเตรเลีย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของไทย โดยเฉพาะในประเด็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของชาวออสเตรเลียในไทย โดยไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน รวมถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎระเบียบ ประเภทธุรกิจ และกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตให้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจภาคบริการในไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น
 
     ไทยและออสเตรเลียตระหนักถึงความสำคัญของความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ที่ช่วยยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายให้แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น โดยในปี 2565 ออสเตรเลียเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 9 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวมมากถึง 18,316 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ออสเตรเลียได้จัดทำยุทธศาสตร์ Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040 ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้า การลงทุน ระหว่างออสเตรเลียและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการเสริมสร้างความตระหนักรู้ การลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ การสร้างเสริมขีดความสามารถ และการส่งเสริมการลงทุน 
 
     รองเลขาธิการ สศช. ยังได้แจ้งให้ทางออสเตรเลียทราบประเด็นการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในปี 2566 เพื่อขอความเห็นชอบการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD อย่างเป็นทางการ และ สศช. มีแผนที่จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในเดือนธันวาคม 2566 และให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในช่วงต้นปี 2567 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยอย่างเข้มแข็งต่อไป โดยทางออสเตรเลียได้แสดงความยินดีในเรื่องดังกล่าวและพร้อมที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย
 
ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี