Highlight ก้าวพอดี 2565: พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

เวทีเสวนาหลัก

เวทีเสวนาหัวข้อไฟล์นำเสนอไฟล์สื่อ/วีดิทัศน์
22 ก.ย. 2565
เวทีเสวนา 1 การกล่าวเปิดงานโดยประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเสวนา "การขับเคลื่อน SDGs กับ แผนฯ 13"VDO
ผู้ร่วมเสวนา
ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง pdf_icon
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อม เชิงยุทธศาสตร์ pdf_icon
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ pdf_icon
เวทีเสวนา 2“พลังคุณค่าคน...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”VDO
สร้างคน: รายวิชาผู้ประกอบการสังคม (หลักสูตรการศึกษาทั่วไป) และ Social Impact Business โดยนางสาวนพเก้า สุจริตกุลpdf_icon
รวมพล: คลังสมองของพื้นที่และ Nimit Metaverse Platform นำเสนอโดย ดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี pdf_icon
รวมพล: คลังสมองของพื้นที่และ Nimit Metaverse Platform นำเสนอโดย นายชยารพ บุรพัฒน์ pdf_icon
ทำจริง: พอแล้วดีและต้นแบบ เสนอโดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุลpdf_icon
23 ก.ย. 2565
เวทีเสวนา 3"การขับเคลื่อนสู่ภาคเศรษฐกิจมูลค่าสูงกับ SDGs”VDO
เวทีเสวนา 4“Youth In Charge, SDGs in Action"VDO
เวทีเสวนา 5“SEP Moving Forward”VDO
ผู้ร่วมเสวนา
นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้งpdf_icon
นายละอองดาว สีลาน้ำเที่ยง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลคลองหินปูนและประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านบ่อลูกรัง pdf_icon
นายวิชัย เที่ยงจิต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนาอาน pdf_icon
ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร pdf_icon
24 ก.ย. 2565
เวทีเสวนา 6“ความยั่งยืน (SDGs) กับ คนรุ่นใหม่ เป็นภาระ หรือ หน้าที่ ??” VDO
เวทีเสวนา 7“การขับเคลื่อน SDGs ของไทยในมิติด้านการต่างประเทศ: การขับเคลื่อนเป้าหมายการศึกษาที่มีคุณภาพในยุคฟื้นฟูจากโควิด-19” VDO
25 ก.ย. 2565
เวทีเสวนา 8 “เศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ SDGs” VDO
ผู้ร่วมเสวนา
รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน pdf_icon
นายฉัตรภพ พรธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainability และ Manager, President Officeธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี pdf_icon
นายภาคภูมิ พิทักษ์ธนางกูร ผู้จัดการส่วนเศรษฐกิจหมุนเวียน 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) pdf_icon
เวทีเสวนา 9 “ภาครัฐทันสมัยและการพัฒนากำลังคนกับการขับเคลื่อน SDGs”VDO
ผู้ร่วมเสวนา
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ pdf_icon
นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลpdf_icon
นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนpdf_icon
ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันดิจิทัลและนวัตกรรมแห่งเอเชีย pdf_icon

เวทีเสวนาย่อย

เวทีเสวนาหัวข้อไฟล์นำเสนอไฟล์สื่อ/วีดิทัศน์
22 ก.ย. 2565
เวทีย่อย 1 “ผลการสำรวจการดำเนินงานของภาคเอกชน”VDO
ผู้ดำเนินเวทีเสวนาดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย pdf_iconSDGs-Talk-Short-Form-Overview-Poster-Final_1280x720
23 ก.ย. 2565
เวทีย่อย 2 การพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืน (สศส.)VDO
ผู้ร่วมเสวนา
ดร.พัชรวีร์ ตันประวัติ หัวหน้าฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บริติช เคานซิล pdf_icon
นายฆฤณ กังวานกิตติ นักพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์อาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ pdf_icon
เวทีย่อย 3 Youth Power ขับเคลื่อน Soft PowerVDO
24 ก.ย. 2565
เวทีย่อย 4 MSMEs กับการปรับตัวหลังโควิด-19: เรื่องเล่าจากผู้ประกอบการVDO
25 ก.ย. 2565
เวทีย่อย 5 “Thailand Policy Lab: ปรับนโยบาย เปลี่ยนปัจจุบัน เท่าทันอนาคต”VDO
ผู้ร่วมเสวนา
นางสาวกานท์กลอน รักธรรม Communication and Engagement Officer และ นางสาวฑิฟฟาณี เชน Policy Experimentation Analyst, Thailand Policy Lab, UNDP pdf_icon