สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน
(Business Climate & Competitiveness)

ภาพจากการประกวดภาพถ่าย “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์”

โครงการความร่วมมือที่อยู่ภายใต้เสาหลักที่ 2

โครงการ Improving the Business Climate through an OECD Investment Policy Review

โครงการ Improving the Business Climate through an OECD Investment Policy Review
โดยกระทรวงการต่างประเทศกต. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการลงทุนของไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การจัดทำร่างรายงานการทบทวนการลงทุน โดยหลังจาก ร่างรายงานฯ แล้วเสร็จจะจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมฝ่ายไทยและ เข้าร่วมการประชุม OECD Investment Policy Committee เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ

โครงการ Implementing Regulatory Reform and Mainstreaming Good Regulatory Practice (GRP)

โครงการ Implementing Regulatory Reform and Mainstreaming Good Regulatory Practice (GRP)
โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามมาตราที่ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. 2562 ด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจาก OECD และการจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเครือข่ายหน่วยงานในอาเซียน และการปฏิรูปแนวทาง
ในการตรากฎหมายในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

โครงการ Developing Competition Policy

โครงการ Developing Competition Policy โดย
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.)
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินงานของ สขค. และยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันของไทยให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และการจัด National Competition Day เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมายด้านการแข่งขัน

โครงการ Fostering Responsible Business Conduct

โครงการ Fostering Responsible Business Conduct (RBC) โดย กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและสร้างความเข้าใจที่ดี
ในการดำเนินการของบริษัทไทยและต่างชาติในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (RBC) การสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ โดยการจัดการหารือโต๊ะกลม การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแบ่งปันประสบการณ์
การสร้างแนวทาง RBC ตลอดจนความเสี่ยงของธุรกิจ
พร้อมทั้งได้มีการจัดทำร่างนโยบาย RBC และแนวปฏิบัติ
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และคู่มือตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในภาคการเกษตร (Due Diligences)

โครงการ Supporting SME Policy: Strengthening Regional Innovation Clusters

โครงการ Supporting SME Policy: Strengthening Regional Innovation Clusters โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคลัสเตอร์นวัตกรรมในภูมิภาค ตามแนวปฏิบัติที่ดีสากล
ในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนต่างชาติและ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และ
การพัฒนาการให้บริการการพัฒนาธุรกิจเป้าหมายในภูมิภาค ด้วยการจัดทำรายงานวิเคราะห์การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ SME ระดับท้องถิ่น การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในระดับประเทศและภูมิภาค

โครงการ Supporting SME Policy: the ASEAN SME Policy Index

โครงการ Supporting SME Policy: the ASEAN SME Policy Index โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานการศึกษา ASEAN SME Policy Index ในไทย พร้อมกับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การเงินระดับจุลภาค (Micro Finance)
2) การเข้าสู่ระบบของผู้ประกอบการรายย่อย (Micro-enterprises Formalization) และ 3) มาตรการที่เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ในภาพรวม